Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ANJ1
Anglický jazyk ANJ2
Animácia v cestovnom ruchu ACR
Aplikovaná informatika - seminár SAI
Aplikovaná matematika APM
Bankovníctvo BAK
Biológia BIO
Biológia a ekológia BEK
Biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
Cestovný ruch CER
Cestovný ruch CER
Cvičenia z jednoduchého účtovníctva CJU
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z účtovníctva CVU
Cvičná firma CVF
Cvičná firma CVF
Cvičná firma - praktikum CFP
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme ECF
Ekonomika EKO
Ekonomika podniku CR EPCR
Etická výchova ETV
Fotografovanie a video FAV
Geografia cestovného ruchu GCR
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Hoteliérstvo a kongresové služby HKS
Hra na hudobný nástroj HNN
Informatika INF
Informatika a výpočtová technika IVT
Jazyková odborná príprava JOP
Jazyková odborná príprava JOP
Jazyková odborná príprava v ANJ JOPA
Jazyková odborná príprava v ANJ JOPA
Jazyková odborná príprava v NEJ JOPN
Komunikácia KOM
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Maďarský jazyk MDJ
Makroekonómia - seminár MAS
Manažérske zručnosti MNZ
Manažment MAN
Manažment kultúry MKU
Marketing MKT
Marketing MKT
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Národné hospodárstvo NAH
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ1
Nemecký jazyk NEJ2
Občianska náuka OBN
Obchodná informatika OBI
Odborná prax OPR
Odborná prax OPR
Pedagogika PED
Personalistika PER
Písomná a elektronická komunikácia PEK
Podnikanie a informatika POI
Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu PVCR
Podniková agenda POA
Podniková ekonomika POE
Pohybová kultúra POK
Poisťovníctvo PIS
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prax PRA
Psychológia PSY
Ruský jazyk RUJ
Sekretárske práce SEP
Seminár z cestovného ruchu SCR
Seminár z dejín kultúry Slovenska SDK
Seminár z ekonomiky SEE
Seminár z geografie SEG
Seminár z matematiky SEM
Seminár z výpočtovej techniky SVT
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna komunikácia SLK
Sociálno-psychologický výcvik SPV
Sociológia SOC
Spoločenská komunikácia SPK
Správanie SPR
Sprievodcovské služby SPS
Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo SKA
Technológia služieb cestovného ruchu TSCR
Technológie spracovania údajov TSU
Technológie spracovania údajov TSU
Telesná a športová výchova TSVd
Telesná a športová výchova TSVch
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Teória a dejiny kultúry TDK
Teória a metodika animačných činností TMAČ
Tovaroznalectvo TVZ
Tvorivá dramatika TDA
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie UMA
Výtvarné techniky VYY
Základy ekonomiky ZEK

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
    Polárna 1
    040 12 Košice
  • 055/6746267

Fotogaléria